Ik heff Philosophie studeert,

Afkåtenkneep un doktern leert,

Un leiders ok nå'n Gloven preestern,

Datt dæ mi heel den Kopp verbeestern.

Dor ståh ik nu, ik arme Narr,

Un wüss geern, wat ik dor vun harr.

Heet Magister, Dokter gor,

Un gåh nu nægsten al teihn Jåhr

Bargop, bargdål, verdwars un dweer

Mien Schölers üm ehr Næsen her,

Un see, an't Enn is all uns Weten

Lütt beeten nix un heel bescheden.

no: Johann Wolfgang von Goethe, Faust